روزنامه ها و اخبار آلبانی

روزنامه نامه: اینجا یک لیست از روزنامه اصلی آلبانی است. همه روزنامه ها رایگان هستند، و آنها از دیدگاه آلبانیایی دسترسی به اخبار در امور محلی و بین المللی داشته باشد.