روزنامه ها و اخبار اتریش

روزنامه اتریشی: در اینجا لیستی از مهم ترین روزنامه در اتریش است. همه روزنامه اتریشی در این فهرست برای تمرکز خود را بر اخبار روزانه، و پوشش خبری آنها از سیاست، بحث و توسعه اجتماعی ملی و بین المللی انتخاب شده است. آیا می دانید که اولین روزنامه در اتریش در سال 1605 منتشر شد. 72.7 درصد از جمعیت در اتریش روزنامه بخوانید.