روزنامه ها و اخبار اردن

روزنامه ها از اردن. در اینجا بیشتر خواندن و قابل توجهی روزنامه های آنلاین در اردن است. آنها رایگان برای دسترسی آنلاین هستند و روزانه به روز. من این روزنامه اردنی به دلیل پوشش خبری آنها از اقتصاد، سیاست، بحث ها و اخبار را در اردن و در خارج از کشور انتخاب کرده اند.