روزنامه ها و اخبار ازبکستان

روزنامه ها از ازبکستان است. در اینجا لیست غیر رسمی من از مهم ترین روزنامه ازبک است. روزنامه ازبک برای پوشش خود را از اخبار روزانه در ازبکستان، سیاست، اقتصاد و موضوعات بین المللی انتخاب شده است. تمام روزنامه ها در لیست رایگان برای دسترسی آنلاین هستند.