روزنامه ها و اخبار استرالیا

روزنامه استرالیا: در اینجا لیستی از مهم ترین روزنامه از استرالیا است. روزنامه استرالیایی در لیست برای تمرکز خود را بر اخبار روزانه، و همچنین پوشش خبری آنها از سیاست، بحث و توسعه اجتماعی ملی و بین المللی انتخاب شده است. بزرگترین روزنامه در استرالیا هرالد سان با شمارگان بیش از 500.000 نسخه است.