روزنامه ها و اخبار اسلوونی

در اینجا شما را انتخاب روزنامه های آنلاین با نفوذ ترین از اسلوونی پیدا روزنامه اسلوونیایی به دلیل استانداردهای سردبیری خود را بالا انتخاب شده است. همه آنها در مورد سیاست، اخبار عمومی، جامعه و امور ملی و همچنین موضوعات بین المللی ارسال. روزنامه در لیست زیر همه رایگان برای دسترسی و خواندن است.