روزنامه ها و اخبار اندونزی

روزنامه اندونزیایی. فهرست روزنامه های آنلاین قابل توجهی از اندونزی که اقتصاد، سیاست، جامعه و اخبار عمومی را پوشش می دهد. در اینجا انتخاب ما را از مهم ترین روزنامه آنلاین از اندونزی با دسترسی آزاد باشد: