روزنامه ها و اخبار اوروگوئه

فهرست روزنامه ها از اروگوئه. در اینجا یک انتخاب از مهم ترین فرم روزنامه های آنلاین اروگوئه در جنوب امریکا است. رسانه ها از اروگوئه آزادی در قانون اساسی از سال 1967 بود، و دولت به طور کلی این حقوق احترام می گذارد. آزادی مطبوعات در اروگوئه در میان بالاترین در این قاره. این لیست روزنامه از اروگوئه شامل روزانه منابع اخبار به روز رسانی که در مورد اقتصاد، جامعه می نویسد، امور سیاسی و امور بین المللی است. روزنامه رایگان برای دسترسی آنلاین عبارتند از: