روزنامه ها و اخبار ایتالیا

روزنامه ایتالیایی: روزنامه از ایتالیا پوشش وضعیت سیاسی و اقتصادی در ایتالیا و خارج از کشور. این روزنامه ها روزنامه گسترده ترین و با نفوذ در ایتالیا هستند و به منظور ارائه روزنامه نگاران، تحلیلگران و محققان یک مرور کلی از چگونگی اخبار از دید ایتالیایی درک انتخاب شده است. به لیست غیر رسمی من از مهم ترین، روزنامه های آنلاین رایگان از ایتالیا خوش آمدید: