روزنامه ها و اخبار باربادوس

روزنامه ها از باربادوس: در اینجا یک لیست از بهترین روزنامه از باربادوس است. همه روزنامه در این فهرست برای تمرکز خود را بر اخبار، سیاست، بحث و توسعه اجتماعی در باربادوس و بین المللی انتخاب شده است. با وجود یک جمعیت کوچک، باربادوس دارای سابقه افتخار و بلند از روزنامه نگاری روزنامه مستقل. در اینجا مهم ترین منابع خبری در جزایر عبارتند از: