روزنامه ها و اخبار بحرین

بحرین روزنامه: در اینجا لیستی از مجلات از بحرین است. همه روزنامه در این فهرست برای تمرکز خود را بر اخبار، سیاست، بحث و توسعه اجتماعی ملی و بین المللی انتخاب شده است. اولین روزنامه در بحرین \"آل بحرین\" بود، آن را دیگر منتشر نشده است. بحرین دارای 12 روزنامه رسمی. در اینجا مهم ترین عبارتند از: