روزنامه ها و اخبار برزیل

روزنامه برزیل. لیست متشکل از مهم ترین روزنامه از برزیل، که می نویسد در مورد جامعه، سیاست و بحث با یک چشم انداز ملی و بین المللی. تمام روزنامه ها رایگان برای دسترسی آنلاین هستند. برزیل دارای سابقه ای طولانی در روزنامه نگاری روزنامه مستقل و کشور است بسیاری از روزنامه ها در سراسر کشور در روز است. در اینجا فهرستی از منابع خبری مهم از برزیل است: