روزنامه ها و اخبار برمه (میانمار)

روزنامه ها از میانمار، برمه که قبلا به عنوان شناخته شده است. یافتن اینجا یک لیست از مهم ترین روزنامه از میانمار. این روزنامه ها هستند گسترده ترین در میانمار و آنها روزانه به روز. روزنامه برمه برای پوشش خبری آنها از اخبار روزانه، سیاست، اقتصاد، امور مالی و امور بین المللی انتخاب شده است: