روزنامه ها و اخبار بریتانیا

روزنامه ها از انگلستان: این لیست شامل مهم ترین روزنامه در بریتانیا، که می نویسد: در مورد جامعه، اقتصاد، سیاست و بحث با یک چشم انداز ملی و بین المللی. من همچنین اضافه شده برخی از بزرگترین روزنامه تلخیص، چرا که آنها نقش مهمی در زندگی عمومی در بریتانیا بازی کند. روزنامه در لیست رایگان برای دسترسی آنلاین هستند، همه آنها در زبان انگلیسی هستند. در اینجا انتخاب ما را از روزنامه های آنلاین مهم ترین از انگلستان است: