روزنامه ها و اخبار بوتان

روزنامه از بوتان: مجموعه ای از مهم ترین روزنامه از بوتان. روزنامه در بوتان به زبان انگلیسی هستند، اما بعضی از آنها نیز در \"دزونگخا\". همه روزنامه در این فهرست برای تمرکز خود را بر اخبار، سیاست، بحث و توسعه اجتماعی در بوتان و بین المللی انتخاب شده است. در اینجا مهم ترین منابع خبری در بوتان عبارتند از: