روزنامه ها و اخبار بوتسوانا

روزنامه بوتسوانا: این انتخاب ما را از مهم ترین منابع خبری آنلاین از بوتسوانا است. تنها دو روزنامه وجود دارد در بوتسوانا، هر دو توسط دولت کنترل می شود. من شامل برخی از رسانه های آنلاین دیگر که امور را پوشش می دهد در بوتسوانا به شما یک چشم انداز وسیع تر است. در اینجا مهم ترین سایت های خبری آنلاین بوتسوانا است: