روزنامه ها و اخبار بوروندی

فهرست روزنامه ها از بروندی: در اینجا مهم ترین روزنامه می نویسد در مورد جامعه، سیاست و بحث با یک چشم انداز ملی و بین المللی می باشد. روزنامه رایگان برای دسترسی آنلاین هستند. زبان رسمی در بوروندی کیروندی و فرانسه هستند، اما روزنامه ها در فرانسه می باشد. در اینجا انتخاب ما را از منابع خبری قابل توجهی از بروندی است: