روزنامه ها و اخبار بورکینافاسو

روزنامه ها در بورکینا فاسو: فهرست روزنامه با نفوذ ترین از بورکینا فاسو. این روزنامه برای جامعه، مورد توجه، سیاست و مناظره خود انتخاب شده است. تمام روزنامه ها رایگان برای دسترسی آنلاین هستند، و به اعتقاد من در لیست شما یک دید کلی از اخبار دیده می شود از دیدگاه بورکینا فاسو را می دهد. فرانسه زبان رسمی بورکینافاسو است و همه روزنامه ها در کشور در فرانسه می باشد. در اینجا لیست من از منابع خبری مهم از بلغارستان است: