روزنامه ها و اخبار بولیوی

روزنامه از بولیوی: این لیست شامل مهم ترین روزنامه در بولیوی که می نویسد در مورد جامعه، سیاست و بحث با یک چشم انداز ملی و بین المللی. تمام روزنامه ها رایگان برای دسترسی آنلاین هستند. بولیوی هشت روزنامه های ملی و بسیاری از روزنامه های محلی است. بولیوی دارای یک سنت روزنامه نگاری روزنامه مستقل. در اینجا انتخاب ما را از روزنامه بولیوی مهم ترین است: