روزنامه ها و اخبار تاهیتی

روزنامه ها از تاهیتی، بزرگترین جزیره در پلینزی فرانسه در اقیانوس آرام است. در اینجا انتخاب من از مهم ترین منابع خبری آنلاین از تاهیتی است. روزنامه رایگان برای دسترسی و خواندن آنلاین هستند. من این روزنامه ها را انتخاب کرده اند به روزنامه نگاران دیگر مروری مختصر و کافی از امور جاری در تاهیتی.