روزنامه ها و اخبار تونگا

روزنامه ها از تونگا. تونگا دارای چهار روزنامه هفتگی چاپ شده است. تنها یکی از آنها، Matangi، دارای یک سایت با دسترسی آزاد به اخبار. من هم شامل انجمن بسیار محبوب تونگا سیاره تونگا، زیرا یک منبع اخبار مهم ثانویه است.