روزنامه ها و اخبار جزایر فارو

روزنامه فاروئی. در اینجا یکی از بزرگترین منابع خبری آنلاین از جزایر فارو. وجود دارد در حدود 50،000 ساکنان در جزایر فارو، اما با وجود چند نفر جمعیت، تعدادی از روزنامه های مستقل آنلاین وجود دارد. در اینجا بهترین آنها را هستند، آنها را به رایگان در اینترنت به عنوان خوانده است.