روزنامه ها و اخبار جیبوتی

اخبار از جیبوتی است. جیبوتی یک روزنامه آنلاین به طور منظم ندارد. کشور بسیار کوچک و ضعیف است، اما تعدادی از روزنامه های بین المللی، که در مورد وضعیت سیاسی و اقتصادی در جیبوتی می نویسد وجود دارد. در اینجا انتخاب من از برخی از قابل اعتماد ترین از این روزنامه آنلاین است: