روزنامه ها و اخبار زلاند نو

روزنامه ها از نیوزیلند. در اینجا لیست غیر رسمی من از بهترین و مهم ترین روزنامه ها در نیوزیلند است. روزنامه برای تمرکز خود را بر اخبار روزانه، سیاست، بحث و اقتصاد انتخاب شده است. معیارهای دیگر این است که روزنامه باید در مورد امور بین المللی ارسال. روزنامه در لیست همه رایگان برای دسترسی به آنلاین: