روزنامه ها و اخبار سوریه

روزنامه سوریه: در اینجا یک لیست از روزنامه های آنلاین عمده از سوریه است. روزنامه از سوریه از سوی دولت کنترل می شود. هیچ روزنامه های مخالف منتشر شده از داخل سوریه وجود دارد. برای چشم انداز وسیع تر، لطفا ما را از لیست روزنامه که منطقه عربستان را پوشش می دهد پیدا کنید. تمام روزنامه ها انتخاب شده از سوریه را می توان آنلاین بخوانید.