روزنامه ها و اخبار صحرای غربی

روزنامه ها از صحرای غربی. صحرای غربی است که در میان بسیاری از کشورهای فقیر در جهان است. هیچ روزنامه به طور منظم در صحرای غربی منتشر شده، اما چند سازمان بین المللی در بارهی وضعیت در صحرای غربی در وب سایت خود. در اینجا مهم ترین منابع خبری پوشش صحرای غربی عبارتند از: