روزنامه ها و اخبار عربستان سعودی

روزنامه ها از عربستان سعودی است. لیست متشکل از مهم ترین روزنامه از عربستان سعودی است که می نویسد در مورد اقتصاد، جامعه، سیاست و بحث با یک چشم انداز ملی و بین المللی. تمام روزنامه ها رایگان برای دسترسی آنلاین هستند. روزنامه عربستان سعودی در زبان انگلیسی و عربی منتشر شده است. در اینجا لیست من از منابع خبری مهم از عربستان سعودی است: