روزنامه ها و اخبار عمان

روزنامه در عمان: یافتن در اینجا لیستی از مهم ترین روزنامه آنلاین از عمان. همه روزنامه در این فهرست برای تمرکز خود را بر اقتصاد، اخبار، سیاست، بحث و توسعه اجتماعی در عمان و بین المللی انتخاب شده است. شش روزنامه در عمان، چهار در زبان عربی و دو در زبان انگلیسی وجود دارد. در اینجا مهم ترین روزنامه های آنلاین رایگان در کشور عبارتند از: