روزنامه ها و اخبار غنا

روزنامه های آنلاین از غنا. در اینجا یک انتخاب از روزنامه های آنلاین مهم ترین از غنا است. آنها به خاطر پوشش روزانه خود را از سیاست، بحث و اقتصاد در غنا و خارج از کشور انتخاب شده است. این انتخاب از روزنامه شما یک دید کلی به روز از وضعیت جاری در غنا از منابع مورد اعتماد ترین است.