روزنامه ها و اخبار فلسطین

روزنامه فلسطینی پوشش وضعیت سیاسی و اقتصادی در فلسطین و خارج از کشور. این روزنامه ها روزنامه گسترده ترین و با نفوذ در فلسطین هستند و به منظور ارائه روزنامه نگاران، تحلیلگران و محققان یک مرور کلی از چگونگی اخبار است که ویرایش و درک در فلسطین انتخاب شده است. به لیست من از مهم ترین، روزنامه های آنلاین به صورت رایگان از فلسطین خوش آمدید: