روزنامه ها و اخبار فیلیپین

روزنامه ها از فیلیپین: منابع خبری فیلیپینی، که در بارهی وضعیت سیاسی و اقتصادی در فیلیپین و خارج از کشور. این روزنامه ها روزنامه گسترده ترین و با نفوذ در فیلیپین هستند و به منظور ارائه روزنامه نگاران، تحلیلگران و محققان یک مرور کلی از چگونگی اخبار از منظر فیلیپین درک انتخاب شده است. به لیست غیر رسمی من از مهم ترین، روزنامه های آنلاین به صورت رایگان از فیلیپین خوش آمدید: