روزنامه ها و اخبار لسوتو

روزنامه ها از لسوتو. این لیست ساخته شده است را به روزنامه نگاران، مسافران و محققان یک دید کلی از بحث های عمومی در لسوتو. روزنامه لسوتو به دلیل تمرکز تحریریه خود را در موضوعاتی مانند سیاست، اقتصاد، امور مالی، جامعه و امور بین المللی انتخاب شده است. با استفاده از لینک های زیر به فهرست اصلی روزنامه لسوتو و منابع خبری.