روزنامه ها و اخبار لیبی

روزنامه ها از لیبی. در اینجا لیستی از مهم ترین منابع خبری لیبی است. آنها برای پوشش بسیار خوبی خود را از سیاست، اقتصاد و اخبار عمومی انتخاب شده است. روزنامه از لیبی در فهرست رایگان برای دسترسی آنلاین هستند. روزنامه نگاری روزنامه در لیبی نسبتا مستقل است، و آن را دارای سابقه ای که می رود به اولین روزنامهای که در سال 1827. منتشر شد همه روزنامه در لیست رایگان برای دسترسی آنلاین عبارتند از: