روزنامه ها و اخبار مجارستان

روزنامه های آنلاین نامه: اینجا مهم ترین روزنامه از مجارستان، که در مورد جامعه، اقتصاد، سیاست و بحث با یک چشم انداز مجارستان و بین المللی می نویسد. روزنامه لغت در لیست رایگان برای دسترسی آنلاین هستند. بسیاری از آنها تنها به مجارستانی، اما برخی از آنها نسخه های بین المللی است. در اینجا انتخاب ما را از روزنامه لغت مهم ترین است: