روزنامه ها و اخبار مصر

روزنامه ها از مصر: این لیست شامل مهم ترین روزنامه در مصر است که می نویسد در مورد جامعه، اقتصاد، سیاست و بحث با یک چشم انداز ملی و بین المللی. روزنامه رایگان برای دسترسی آنلاین هستند، بسیاری از آنها به زبان عربی هستند، اما برخی از آنها نسخه های انگلیسی. در مصر بیش از 4 میلیون روزنامه ها هر روز منتشر شده است. در اینجا انتخاب ما را از روزنامه مهمترین مصر است: