روزنامه ها و اخبار مقدونیه

رایگان روزنامه های آنلاین از مقدونیه. این انتخاب شخصی من از بهترین منابع خبری از کشور مقدونیه است. روزنامه در لیست شما یک دید کلی از امور جاری به عنوان از دیدگاه مقدونی دیده است. روزنامه مقدونی به خاطر اندازه، اهمیت و پوشش خبری آنها از مسائل مهم مانند سیاست، جامعه و امور بین المللی انتخاب شده است.