روزنامه ها و اخبار نروژ

فهرست روزنامه نروژی. روزنامه ها در نروژ به عنوان خوانده شده بیش از هر نقطه در جهان. اعداد رکورد روزنامه به فروش می رسد سرانه نیز در استفاده از روزنامه های آنلاین منعکس شده است. در اینجا انتخاب من از روزنامه های آنلاین نروژی، که قابل توجهی نشان دهنده جامعه نروژی است. روزنامه پوشش موضوعاتی مانند: سیاست، اقتصاد، بحث ها و اخبار را در نروژ و بین المللی. همه روزنامه رایگان به در اینترنت خوانده است.