روزنامه ها و اخبار نیجر

روزنامه ها از نیجر. نیجر در میان پنج فقیرترین کشورها در جهان است، اما این کشور دارای یک صنعت روزنامه پر جنب و جوش و مطبوعات نسبتا مستقل و آزاد است. اینجا لیست من از مهم ترین روزنامه در نیجر است. روزنامه از نیجر می توان رایگان استفاده می شود و آنها در حال به روز رسانی روزانه.