روزنامه ها و اخبار هاییتی

روزنامه ها از هائیتی: انتخاب غیر رسمی من از مهم ترین روزنامه های آنلاین از هائیتی. روزنامه ها برای پوشش خبری آنها از اقتصاد، سیاست و امور جاری در هائیتی انتخاب شده است. تمام روزنامه هائیتی انتخاب شده در لیست را می توان به عنوان خوانده شده آنلاین به صورت رایگان.