روزنامه ها و اخبار پاراگوئه

روزنامه ها از پاراگوئه. اینجا مختصر و مفید از بزرگترین روزنامه های آنلاین از پاراگوئه است. من این انتخاب را به منظور ارائه متخصصان، قلم و بازدید کنندگان رئوس مطالب مختصری از امور جاری در کشور گردآوری کرده اند. روزنامه ها به دلیل پوشش سرمقاله خود را از مسائل دولتی، اقتصاد، پول و مسائل بین المللی را برداشت. روزنامه از پاراگوئه به عنوان خوانده شده رایگان در وب.