روزنامه ها و اخبار پرتغال

روزنامه پرتغالی. در اینجا لیستی از روزنامه آنلاین مهم ترین از پرتغال است. من به دقت انتخاب این روزنامه ها مبتنی بر رویکرد جدی سرمقاله خود را به امروز اخبار، امور مالی، اقتصاد، سیاست و داستان بین المللی است. تمام روزنامه ها انتخاب شده از پرتغال رایگان برای خواندن آنلاین است: