روزنامه ها و اخبار پرو

اخبار از پرو؟ اینجا لیست من از مهم ترین روزنامه از پرو است. روزنامه ها به علت پوشش حرفه ای خود را از وضعیت سیاسی در پرو، اخبار عمومی، امور مالی و جامعه انتخاب شده است. روزنامه آنلاین رایگان پرو به خواندن: