روزنامه ها و اخبار پورتو ریکو

روزنامه ها از پورتوریکو. در اینجا یک لیست از روزنامه های آنلاین مهم ترین از پورتوریکو است. من این لیست را به منظور ارائه محققان، روزنامه نگاران و گردشگران خلاصه ای از امور جاری در کشور وارد شده اند. روزنامه ها به دلیل پوشش سرمقاله خود از موضوعات مانند سیاست، اقتصاد، امور مالی و مسائل بین المللی انتخاب شده است. روزنامه از پورتوریکو رایگان برای دسترسی و خواندن آنلاین هستند.