روزنامه ها و اخبار ژاپن

روزنامه ژاپنی: فهرست روزنامه ها در ژاپن، که قابل توجهی نشان دهنده جامعه ژاپن. روزنامه پوشش موضوعاتی مانند: سیاست، اقتصاد، بحث ها و اخبار را در ژاپن و بین المللی. همه روزنامه رایگان به در اینترنت خوانده است. آیا شما می دانید که 3 بزرگترین روزنامه در جهان در ژاپن منتشر شده؟