روزنامه ها و اخبار کامبوج

روزنامه از کامبوج کامبوج دارای یک فرهنگ پر جنب و جوش برای روزنامه نگاری. این کشور دارای بیش از 100 روزنامه. با این حال، تنها چند به صورت روزانه منتشر شده و استانداردها بالا. این لیست شامل مهم ترین و قابل اعتماد روزنامه های آنلاین در کامبوج. همه آنها نویسد: در مورد جامعه، سیاست و بحث با دیدگاه های کامبوج و بین المللی. در اینجا انتخاب ما را از روزنامه کامبوج مهم ترین است: