روزنامه ها و اخبار کیپ ورد

اخبار از کیپ ورد. کیپ ورد تنها نیم میلیون نفر و تعداد بسیار کمی از منابع خبری. در اینجا انتخاب ما را از مهم ترین روزنامه آنلاین از کیپ ورد است: