روزنامه ها و اخبار گرانادا

روزنامه ها در گرانادا. آزادی مطبوعات است که توسط قانون در گرانادا تضمین شده، و روزنامه هفتگی با استفاده از این آزادی آشکارا. هیچ روزنامه چاپ شده در گرانادا وجود دارد، اما روزنامه زیر روزانه اخبار آنلاین داریم: