และข่าว จากหนังสือพิมพ์ วาติกัน

หนังสือพิมพ์จากวาติกัน แม้จะมีขนาดของวาติกันมีจำนวนแหล่งข่าวจากประเทศเล็ก ๆ ในกรุงโรม พวกเขาให้บริการสาธารณะคาทอลิกโลกกว้างที่มีข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในโบสถ์คาทอลิกและวาติกัน หนังสือพิมพ์ทุกคนมีอิสระในการเข้าถึงออนไลน์