Báo và tin tức từ Ai Cập

Báo chí từ Ai Cập: Danh sách này bao gồm các tờ báo quan trọng nhất ở Ai Cập mà viết về xã hội, kinh tế, chính trị và tranh luận với một triển vọng quốc gia và quốc tế. Các báo chí được tự để truy cập trực tuyến, hầu hết trong số đó là trong tiếng Ả Rập, nhưng một số người trong số họ có các phiên bản tiếng Anh. Tại Ai Cập hơn 4 triệu tờ báo được xuất bản mỗi ngày. Đây là lựa chọn của chúng tôi trong những tờ báo Ai Cập quan trọng nhất: