Báo và tin tức từ Bahrain

Bahrain báo: Dưới đây là một danh sách của các tờ báo từ Bahrain. Tất cả các báo trên danh sách được lựa chọn để tập trung vào tin tức, chính trị, tranh luận và phát triển xã hội trong nước và quốc tế. Các tờ báo đầu tiên ở Bahrain là \"Al Bahrayn\", nó k